Phần mềm sát hạch và quản trị sát hạch v1.2.2 [chính thức]

Phần mềm sát hạch và quản trị sát hạch phiên bản v1.2.2 sử dụng cho các Trung tâm đào tạo và sát hạch.

  • Phiên bản phần mềm: version 1.2.2
  • Hệ điều hành hỗ trợ:

+ Windows 7/10 (đối với phần mềm sát hạch)

+ Windows 10/Windows Server (phần mềm quản trị)

Link download: 

  • Phần mềm sát hạch mô phỏng

Bộ cài phần mềm Sát hạch mô phỏng 64bit

Bộ cài phần mềm Sát hạch mô phỏng 32 bit 

  • Phần mềm quản trị mô phỏng

Bộ cài phần mềm Quản trị mô phỏng 64-bit

Bộ cài phần mềm Quản trị mô phỏng 32-bit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *