[08/08/2023] Cập nhật phần mềm Quản trị mô phỏng v1.2.3.1 (dành cho trung tâm sát hạch)

Update phần mềm Quản trị mô phỏng v1.2.3.1

Chỉ áp dụng cho phần mềm quản lý kết quả thi tại Trung tâm sát hạch GPLX – Không ảnh hưởng đến đáp án của phần mềm sát hạch phiên bản v1.2.3

Ngày update 08/08/2023

Release note: 

  • Cho phép xem kết quả các khóa thi cũ (>6 tháng trở về trước)

Hướng dẫn cập nhật phần mềm Quản trị mô phỏng từ v1.2.3 lên v1.2.3.1:

  1. Bước 1: Download các file .exe tương ứng:

2. Bước 2: Copy đè file QuanTriMoPhong.exe vào thư mục đã cài đặt phần mềm

Lưu ý: Trước khi ghi đè backup file QuanTriMoPhong.exe cũ để dự phòng.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *